วิศวกรไฟฟ้า
วิศวกรไฟฟ้า
1 ตำแหน่ง
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร(เขตวังทองหลาง,เขตห้วยขวาง,เขตบางกะปิ,เขตลาดพร้าว)
เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
วันหยุด : วันอาทิตย์
เวลาทำงาน : 08:00 - 17:00

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ออกแบบ ติดตั้ง ทดสอบ และปฏิบัติงานกี่ยวกับวิศวกรรมไฟฟ้า ตลอดจนแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมไฟฟ้า ตามความต้องการทางวิศวกรรม ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดทางวิศวกรรมและการซ่อมบำรุง
2. สนับสนุนการผลิตที่เกี่ยวกับวิศวกรรมไฟฟ้าเพื่ออำนวยความสะดวกให้การผลิตเป็นไปอย่างราบรื่นและติดขัดน้อยที่สุด
3.ปรับแต่งเครื่องจักรและอุปกรณ์ทางวิศวกรรมไฟฟ้า ตลอดจนควบคุมและให้คำแนะนำแก่สายการผลิต
4. วิเคราะห์ หาสาเหตุ และค้นหาวิธีการปรับปรุงแก้ไขปัญหาระบบไฟฟ้า
5. ให้คำแนะนำแก่ช่างเทคนิคในการซ่อมบำรุงเครื่องจักรในโรงงาน

คุณสมบัติเพิ่มเติม
1. จบการศึกษาสาขาวิศกวกรรมไฟฟ้า , ช่างไฟฟ้า, ช่างกลโรงงาน หรือสาขาช่างอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2. สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี
3. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office, Auto cad, solid work ได้อยู่ในระดับดี
4. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
5. หากมีประสบการณ์วิศวกรไฟฟ้า หรือช่างไฟฟ้าในโรงงานมาก่อน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
หากสนใจร่วมงานกับเรา โปรดส่งประวัติส่วนตัว ใบผ่านงาน และรูปถ่ายมาที่
hr@union-button.com
วิศวกรอุตสาหการ
วิศวกรอุตสาหการ
1 ตำแหน่ง
รูปแบบงาน : งานประจำ
จำนวนที่รับ : ไม่ระบุ
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร(เขตวังทองหลาง)
เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
วันหยุด : วันอาทิตย์
เวลาทำงาน : 08:00 - 17:00
เวลาทำงานอื่น : ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. วางแผนการผลิตที่ทำการผลิตประจำวันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2. ควบคุมดูแลขั้นตอนการทำงานและกระบวนการผลิต ประสานงานกับทุกแผนกที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผลผลิตส่งออกตามวันที่กำหนด
3. ควบคุมดูแลเครื่องมือ, อุปกรณ์,เครื่องจักร ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานตลอดเวลา
4. ออกแบบ วิเคราะห์การผลิต และปรับปรุงกระบวนการต่างๆ ทางอุตสาหกรรม เช่น การผลิต การจัดการและการตลาดใช้ระบบที่มีความสัมพันธ์ระหว่างคน วัสดุ อุปกรณ์ เป็นต้น
5. ตรวจสอบสถิติต่างๆ เช่น สถิติการขายผลผลิตและวัสดุสิ้นเปลืองเป็นต้น รวมทั้งศึกษาแผนผังของโรงงานเพื่อจัดสรรเครื่องจักรใหม่ๆ มาใช้เปลี่ยนแปลงปรับปรุงและดัดแปลงเครื่องจักรที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพในการผลิตที่สูงขึ้น
6. การพัฒนาระบบความคุ้มต้นทุน เช่น การควบคุมงบประมาณ การวิเคราะห์ต้นทุน การจัดตั้งระบบต้นทุนมาตรฐาน การพัฒนาผลผลิต
7. การพัฒนาและจัดตั้งระบบค่าแรงงานจูงใจ
8. การพัฒนาวิธีวัดผลงานและมาตรฐานในการทำงาน รวมทั้งการวัดผลงานและประเมิน ค่าผลงาน จัดตั้งระบบประเมินคุณค่าของตำแหน่งงาน
9. มีความรอบรู้ในวิชาชีพของตนเองอย่างถูกต้อง ชัดเจน
10. สามารถระบุประเด็นปัญหา สร้างขอบเขตและใช้ความรู้ทางวิชาชีพแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมได้ (รู้และเข้าใจภาพงานโดยรวม)
11. มีทักษะในการใช้งานคอมพิวเตอร์และใช้อินเตอร์เน็ตได้เป็นอย่างดี
12. มีความรู้และทักษะในการใช้เครื่องสมัยใหม่ที่จำเป็นในการปฏิบัติทางวิศวกรรม
หากสนใจร่วมงานกับเรา โปรดส่งประวัติส่วนตัว ใบผ่านงาน และรูปถ่ายมาที่
hr@union-button.com
Export sales and marketing
Export sales and marketing
2 ตำแหน่ง
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร(ทุกเขต)
เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
วันหยุด : วันอาทิตย์
เวลาทำงาน : 08:00 - 17:00
เวลาทำงานอื่น : ไม่ระบุ

คุณสมบัติ
เพศ : ไม่ระบุ
อายุ(ปี) : 18 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
ประสบการณ์(ปี) : 1 - 3


หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. หาลูกค้า และดูแลลูกค้าในประเทศและต่างประเทศ
2. เพิ่มช่องทางการขยายตลาด เพื่อให้ได้กลุ่มลูกค้ารายใหม่
3. ดูแลยอดขายให้เป็นไปตามเป้าที่กำหนด
4. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเพิ่มเติม
1. มีประสบการณ์งานด้านการตลาดอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
2. ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
3. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 
หากสนใจร่วมงานกับเรา โปรดส่งประวัติส่วนตัว ใบผ่านงาน และรูปถ่ายมาที่
hr@union-button.com
หัวหน้าแผนกบัญชีและการเงิน
หัวหน้าแผนกบัญชีและการเงิน
1 ตำแหน่ง
รูปแบบงาน : งานประจำ
จำนวนที่รับ : ไม่ระบุ
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร(ทุกเขต)
เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
วันหยุด : วันอาทิตย์
เวลาทำงาน : 08:00 - 17:00

คุณสมบัติ
เพศ : ไม่ระบุ
อายุ(ปี) : 25 - 45
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ประสบการณ์(ปี) : 3 - 6
อื่นๆ : ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
- จัดทำรายการทางบัญชี เช่น บัญชีขาย-ลูกหนี้ ,บัญชีซื้อ/ค่าใช้จ่าย/สินทรัพย์ถาวร-เจ้าหนี้ ,บัญชีภาษีซื้อ-ขาย/ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ,ระบบการจ่ายชำระ ทั้งเงินสดย่อย/เช็ค/อินเทอร์เน็ตแบ้งค์กิ้ง รวมถึงรายการซื้อ-ขายระหว่างกัน
- ตรวจสอบและสอบทาน ให้ถูกต้องตามหลักการบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRS) ซึ่งประกอบด้วย มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง ,มาตรฐานการบัญชีไทยและแนวปฏิบัติทางการบัญชี
- ปฏิบัติงานทางภาษีอากร ให้เป็นไปตามประมวลรัษฎากร เพื่อการจัดทำงบการเงินรายเดือน/ราย 6 เดือน/ราย 12 เดือน ให้เป็นไปตามกรอบเวลาตามที่บริษัทและกฎหมายกำหนด
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 
หากสนใจร่วมงานกับเรา โปรดส่งประวัติส่วนตัว ใบผ่านงาน และรูปถ่ายมาที่
hr@union-button.com
พนักงานบัญชีต้นทุน
พนักงานบัญชีต้นทุน
1 ตำแหน่ง
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร(เขตวังทองหลาง,เขตบางกะปิ,เขตลาดพร้าว,เขตห้วยขวาง)
เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
วันหยุด : วันอาทิตย์
เวลาทำงาน : 08:00 - 17:00

คุณสมบัติ
เพศ : ไม่ระบุ
อายุ(ปี) : 18 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ
ประสบการณ์(ปี) : 1 - 2

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. จัดทำงบต้นทุนผลิต , รายงานต้นทุนการสั่งทำ , รายงานสต็อคสินค้า
2. รับผิดชอบงานด้านบันทึกรับ-จ่าย สต็อคสินค้าวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป
3. จัดทำค่าใช้จ่ายแต่ละแผนก และทำรายงานสรุป
4. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเพิ่มเติม
1. มีประสบการณ์ทางด้านบัญชีต้นทุน
2. สามารถติดต่อประสานงานกับบุคลลอื่นได้ และชอบทำงานเป็นทีม
3. ขยัน กระตือรือร้นและสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี
4. มีบุคลิกภาพและมีมนุษยสัมพันธ์ดี
5. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Excel ได้เป็นอย่างดี

 
หากสนใจร่วมงานกับเรา โปรดส่งประวัติส่วนตัว ใบผ่านงาน และรูปถ่ายมาที่
hr@union-button.com
SYSTEM ADMIN
SYSTEM ADMIN
1 ตำแหน่ง
-เพศ ชาย/หญิง
-อายุ  22 - 35 ปี
-ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรระบบ , สาขาสารสนเทศ , สาขาคอมพิวเตอร์ , หรือไกล้เคียง
-มีความรู้ และสนใจด้าน Network , OS Linux , Windows Server , Web Server
-สนใจศึกษาความรู้เทคโนโลยีฮาร์ดแวร์สม่ำเสมอ
-กระตือรือร้นในการหาความรู้ทางเทคโนโลยีเสมอ
-มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน  ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน สามารถทำงานในสภาวะกดดันได้
หากสนใจร่วมงานกับเรา โปรดส่งประวัติส่วนตัว ใบผ่านงาน และรูปถ่ายมาที่
hr@union-button.com