SYSTEM ADMIN
SYSTEM ADMIN
1 position
-เพศ ชาย/หญิง
-อายุ  22 - 35 ปี
-ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรระบบ , สาขาสารสนเทศ , สาขาคอมพิวเตอร์ , หรือไกล้เคียง
-มีความรู้ และสนใจด้าน Network , OS Linux , Windows Server , Web Server
-สนใจศึกษาความรู้เทคโนโลยีฮาร์ดแวร์สม่ำเสมอ
-กระตือรือร้นในการหาความรู้ทางเทคโนโลยีเสมอ
-มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน  ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน สามารถทำงานในสภาวะกดดันได้
If you are interested in working with Union Button, Please send your Curriculum Vitae(CV) or Resume, Job experience certificate and a recent photo to hr@union-button.com